Algemene voorwaarden DSG Systems bv

Op al onze offertes, opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de arr. Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Tel +31 (0)320 26 18 48
info@dsg-systems.nl